fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. บทนำ
 • บริษัท เอ็ดดูเวชั่น จำกัด (ต่อไปนี้เรียกรวมว่า “บริษัท”) จัดทำและเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกรวมว่า “นโยบาย”) เพื่อเป็นแนวทางของบริษัทสำหรับการชี้แจงรายละเอียดว่า บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทมีวิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเมื่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) มีผลบังคับใช้
 • บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความจำเป็นสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และในกรณีที่ผู้ใช้อายุต่ำกว่า 20 ปี ให้ถือว่าบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ใช้ ได้ตกลงและยินยอมให้ทางบริษัทตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วย
 • บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นเว้นแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าสำหรับการนั้นหรือเป็นกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้
 • บริษัทจะตอบสนองต่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสมและรวดเร็วโปรดดูรายละเอียดได้ในนโยบายฉบับนี้หรือติดต่อบริษัทได้ที่รายละเอียดการติดต่อที่แสดงไว้ด้านล่าง
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล และแหล่งที่มาของข้อมูล
 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เลขประจำตัวบัตรประชาชน วัน เดือน ปีเกิด เพศ 
  • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาเช่น ระดับการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา
  • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่เป็นข้อมูลติดต่อ  เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล Line ID
  • ข้อมูลทางการเงิน การชำระเงิน และข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
  • ข้อมูลการติดต่อกับบริษัท  เช่น บทสนทนาระหว่างท่านกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook, LINE
  • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ประเภทและเวอร์ชั่นของบราวเซอร์ที่ใช้ ข้อมูลคุกกี้ การตั้งค่าเขตเวลาประเภทและเวอร์ชั่นของส่วนขยายในบราวเซอร์ (browserplug-in) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการของตัวระบุทรัพยากรสากล หรือ URLs ทั้งหมดที่เชื่อมมายังแพลตฟอร์ม ผ่านแพลตฟอร์มและจากแพลตฟอร์มของบริษัท (รวมถึงวันที่และเวลา) ผลิตภัณฑ์ที่ท่านกำลังดูหรือมองหาเวลาตอบสนองของหน้าเพจ ปัญหาการดาวน์โหลด ระยะเวลาที่เยี่ยมชมแต่ละหน้าเพจ ข้อมูลการปฏิสัมพันธ์บนหน้าเพจ(เช่น การเลื่อน การคลิ๊ก หรือการเคลื่อนที่ของเมาส์) วิธีที่ใช้ในการออกจากหน้าเพจ
  • ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน
 • แหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่
  • ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน  การกรอกแบบฟอร์ม การทำแบบสอบถาม การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การติดต่อบริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล Line เป็นต้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานราชการ แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ตหรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) TikTok Youtube Instagram เป็นต้น
  • ข้อมูลของบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์กับท่าน
 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บใช้ เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมายเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัท

 1. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

 • หน่วยงานราชการหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายเช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร
 • ตัวแทนผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ เช่น
  • ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสารโรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้ตรวจสอบบัญชี สำหรับการจัดทำเอกสารทางบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาใดๆ
 • ผู้รับโอนสิทธิหน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนดังกล่าวให้ดำเนินการแทนเช่น กรณีปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรือซื้อกิจการ โอนทรัพย์สิน โอนหรือขายหนี้ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เป็นต้น
 1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
 • สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
 • สิทธิในการคัดค้าน (Right to Object)
 • สิทธิในการลบ (Right to Erasure)
 • สิทธิในการระงับการประมวลผล (Right to Restriction of Processing)
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)
 1. นโยบายคุกกี้
 •  เมื่อท่านใช้แพลตฟอร์ม บริษัทอาจใส่คุกกี้ไว้ในบราวเซอร์ของท่าน  เพื่อเปิดการใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ
 • ท่านสามารถลบคุกกี้โดยใช้ฟังก์ชั่นลบข้อมูลบนแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือเว็บบราวเซอร์ของท่านซึ่งจะทำให้ท่านสามารถปฏิเสธการติดต่อคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัทได้ทั้งหมดหรือบางส่วน
 1. การส่งข้อมูลไปต่างประเทศ

บางกรณี ทางบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อการจัดเก็บและประมวลผล ทางบริษัทจะกระทำการตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่มีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเทียบเท่าตามมาตรการที่กฎหมายไทยกำหนด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ผู้ใช้ให้ความยินยอม แม้ผู้ใช้ทราบดีอยู่แล้วว่าการประมวลข้อมูลของผู้ให้บริการนั้น ๆ อาจไม่มีมาตรการเพียงพอที่จะรักษาความปลอดภัย
 •  การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ใช้กับบริษัท หรือตามคำขอของผู้ใช้ก่อนเข้าทำสัญญา
 • การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของท่าน
 • การป้องกันอันตราย ต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของผู้ใช้ หรือบุคคลอื่น
 • เพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
 1. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
 1. รายละเอียดการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ที่อยู่:         บริษัท เอ็ดดูเวชั่น จำกัด

“99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทร:           063-879-1545

ปรับปรุงล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2566

error: Content is protected !!