ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Terms and conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ https://themasteracademy.co รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้เรียกรวมว่า “แพลตฟอร์ม”) ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นระหว่าง บริษัท เอ็ดดูเวชั่น จำกัด (ต่อไปนี้เรียกรวมว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม (ไม่ว่าจะได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วหรือไม่) (ต่อไปนี้เรียกรวมว่า “ท่าน”) อีกฝ่ายหนึ่ง

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปี หรือสมรสแล้วเพื่อที่จะใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท หากท่านขาดคุณสมบัติดังกล่าว การดำเนินการลงทะเบียน เข้าถึง ใช้ หรือกระทำการใดๆ บนแพลตฟอร์มของบริษัทจะต้องอยู่ในการรับรู้ การควบคุม และการอนุมัติของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่าน (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยประการอื่นใดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ) โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อการการดำเนินการทั้งหมดของท่านในการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท

อย่างไรก็ดี เมื่อท่านได้ใช้บริการแพลตฟอร์มนี้ ถือว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว การใช้บริการแพลตฟอร์มของท่านถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ

 

 1. การสมัครสมาชิก

เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทได้อย่างครบถ้วน ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มด้วยการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบันของท่านบนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านมีหน้าที่ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทได้อย่างครบถ้วน ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มด้วยการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบันของท่านบนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลของบุตรหรือผู้ปกครองของท่าน เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านมีหน้าที่ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เมื่อการสมัครสมาชิกเสร็จสิ้น ระบบของบริษัทจะสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (“บัญชีผู้ใช้งาน”) แก่ท่านเพื่อนำไปใช้รับบริการต่างๆบนแพลตฟอร์มต่อไป บริษัทจะถือว่าการใช้หรือคำสั่งใดๆที่ทำผ่านบัญชีผู้ใช้งานของท่านเป็นคำร้องขอที่ถูกต้องจากท่าน ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดการตามที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม (เช่น การจัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ต) ตลอดจนรักษาความลับของข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก และบัญชีผู้ใช้งานของท่านเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นนำบัญชีผู้ใช้งานของท่านไปใช้โดยมิชอบ

บริษัทมีสิทธิในการปรับเปลี่ยน แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของแพลตฟอร์ต ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุใดๆ ที่ทำให้แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยน แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกดังกล่าว

บริษัทมีสิทธิในการปรับเปลี่ยน แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของแพลตฟอร์ต ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุใดๆ ที่ทำให้แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยน แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกดังกล่าว

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้แก่บริษัทด้วยความระมัดระวัง และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้

 1. การใช้บริการแพลตฟอร์ม

ท่านตกลงใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และจะไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 • กระทำการใดๆที่ฝ่าฝืนต่อสัญญา กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบใดๆภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ หรือสนับสนุนให้มีการฝ่าฝืนดังกล่าว
 • จำหน่าย ให้เช่า ให้ยืม อนุญาตให้ใช้หรือให้สิทธิในบัญชีผู้ใช้งานของท่านแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม
 • โพสต์ หรือเผยแพร่ข้อความใดๆที่มีเนื้อหาที่แสดงออกถึงความรุนแรงคุกคาม ลามก หรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคมหรือมีเนื้อหาเป็นภัยต่อสังคม หรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนรำคาญตลอดจนเผยแพร่เนื้อหาใดที่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น และ/หรือทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เช่นเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น
 • บิดเบือนข้อมูล ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนา
 • สร้างลิงค์ใดๆมายังแพลตฟอร์มของบริษัทหรือกระทำการใดๆที่ทำให้บุคคลภายนอกเชื่อได้ว่ามีความร่วมมือ การอนุมัติ หรือการสนับสนุนจากบริษัทซึ่งไม่เป็นความจริง
 • ดาวน์โหลด อัพโหลดหรือกระทำการใดๆเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือแพลตฟอร์มโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท
 • เผยแพร่สื่อโฆษณา หรือสื่อเพื่อการส่งเสริมการขายซึ่งไม่เป็นที่ต้องการหรือไม่ได้รับอนุญาตและคำร้องขอที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในรูปแบบอื่น (เช่น สแปม)
 • ส่ง อัพโหลด หรือโพสต์ข้อมูลที่มีไวรัสโทรจัน วอร์ม ระเบิดตรรกะ คีย์สโตรก ลอกเกอร์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตอันก่อให้เกิดความเสียหายและ/หรือรบกวนการปฏิบัติการของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ/หรือแพลตฟอร์มของบริษัท
 • กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆของบริษัทหรือของบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงการทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์อื่นใดจากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของแพลตฟอร์มของบริษัทหรือผลงานของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดทำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทและ/หรือคัดลอกเนื้อหา แนวคิด ฟีเจอร์การทำงาน กราฟฟิค หรือผลงานใดๆบนแพลตฟอร์มของบริษัทไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
 • กระทำการใดๆซึ่งทำให้บริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องหรือกระทำการอื่นใดที่บริษัท พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม ทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง และ/หรือได้รับความเสียหาย

บริษัทมีสิทธิ(แต่ไม่มีภาระผูกพัน) ในการตรวจสอบว่าท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่หากบริษัทพบว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านกระทำการฝ่าฝืนใดๆ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะลบเนื้อหาที่ฝ่าฝืนดังกล่าวและ/หรือระงับการใช้บริการของท่านไม่ว่าโดยชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาข้อความ เนื้อหา ซอฟต์แวร์วิดีโอ ดนตรี เสียง กราฟฟิก รูปภาพ งานแสดง งานศิลปะ ภาพวาด ชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ หรือส่วนประกอบใดๆทั้งหมดที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ท่านไม่มีสิทธิทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำวิศวกรรมย้อนหลัง ปลอมแปลงจัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท/ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทก่อนโดยเด็ดขาด

 1. ลิงค์ของบุคคลที่สาม

แพลตฟอร์มของบริษัทอาจประกอบด้วยลิงค์เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามซึ่งบริษัทไม่ได้มีอำนาจควบคุมแต่อย่างใดการใช้งานของท่านบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามถือเป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับบุคคลที่สามเองโดยบริษัทไม่มีหน้าที่ และ/หรือความรับผิดใดๆต่อเนื้อหา รวมถึงการใช้งานของท่านบนแพลตฟอร์มนั้นท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด

 1. การเชื่อมต่อมายังแพลตฟอร์ม

บริษัทอนุญาตให้ท่านสร้างลิงค์บนเว็บไซต์ใดๆที่ท่านเป็นเจ้าของเพื่อใช้เชื่อมต่อมายังแพลตฟอร์มของบริษัทได้โดยท่านจะต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัท และต้องไม่แสวงหากำไรจากการดำเนินการดังกล่าวโดยเด็ดขาดทั้งนี้ เว็บไซต์ของท่านจะต้องเป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเนื้อหาที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการเพิกถอนลิงค์ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 1. การชำระเงิน

แพลตฟอร์มของบริษัทมีการเรียกเก็บค่าสมัครบริการแบบล่วงหน้าบนพื้นฐานตามราคาของคอร์สเรียน ซึ่งมีอัตราค่าบริการแตกต่างกันไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการตลอดจนคืนเงินค่าบริการแก่ท่าน

 1. คำรับรองของท่าน

หากท่านอายุน้อยกว่า 20 ปี ท่านรับรองว่าท่านมีความสามารถตามกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านเพื่อการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวและท่านรับรองว่าจะไม่ใช้แพลตฟอร์มของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือทางธุรกิจรวมถึงเพื่อการใดๆที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตลอดจนกฎหมายใดๆโดยเด็ดขาด

นอกจากนี้ท่านรับรองว่าเนื้อหาใดๆที่ท่านโพสต์ หรืออัพโหลดบนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านบริการเชิงโต้ตอบของบริษัทเป็นลิขสิทธิ์ของท่านโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือขัดต่อกฎหมายและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แต่อย่างใด

 1. ความรับผิดของท่าน

ท่านตกลงจะรับผิดต่อความสูญเสียเสียหาย และ/หรือข้อเรียกร้องใดๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการเชิงโต้ตอบผ่านบัญชีผู้ใช้งานของท่าน(ไม่ว่าจะดำเนินการโดยท่านเองหรือโดยบุคคลอื่นที่ใช้บัญชีของท่าน) โดยประการที่ขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้นโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกิจกรรมทางอาชญากรรม การฉ้อโกงในทุกรูปแบบ การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือการกระทำใดที่ทำให้บริษัทรวมถึงพนักงาน ผู้แทน และตัวแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกใดๆได้รับความเสียหาย

 1. คำรับรองของบริษัท

บริษัทให้บริการแพลตฟอร์ม“ตามสภาพที่ปรากฎ” โดยปราศจากซึ่งการรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าแพลตฟอร์มรวมถึงเนื้อหาใดๆที่ปรากฎบนแพลตฟอร์มดังกล่าวจะถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทำงานได้อย่างไม่ขัดข้อง ปราศจากข้อผิดพลาดและสามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวังของท่านได้

 1. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้บังคับใช้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่นสำหรับ ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ความเสียหายที่ต้องมีการชดเชย ความเสียหายจำเพาะ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายอื่นใด อันเกิดจากการรับรอง ข้อสัญญา หรือการละเมิดใดๆ (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นจากการใช้บริการแพลตฟอร์มของท่านแล้วก็ตาม ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้หรือโดยเกี่ยวข้องกับกรณีดังต่อไปนี้

 • การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
 • ความล่าช้า การถูกรบกวน หรือความล้มเหลวในการใช้บริการแพลตฟอร์ม
 • การรับ-ส่งข้อมูล หรือนำส่งข้อมูลที่ผิดพลาดบนแพลตฟอร์ม
 • ความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้แพลตฟอร์มของบริษัทเพื่อเชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก
 • ไวรัสคอมพิวเตอร์ การล่มของระบบ หรือการทำงานที่ผิดปกติซึ่งอาจเกิดจากการใช้แพลตฟอร์ม รวมทั้งระหว่างลิงค์ไปยังและจากแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก
 • การปฏิเสธการสมัครสมาชิก หรือการระงับการใช้บริการแพลตฟอร์มของท่านอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้อง หรือ
 • เหตุสุดวิสัยต่างๆซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัท (เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไฟฟ้าขัดข้อง ระบบโทรคมนาคมขัดข้อง การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย/นโยบายของภาครัฐ เป็นต้น)
 1. การเปลี่ยนแปลง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมตัดทอน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ตามที่บริษัทเห็นสมควรเป็นครั้งคราวด้วยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนแพลตฟอร์มและ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล ซึ่งท่านมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆอยู่เสมอทั้งนี้ หากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ท่านยังคงใช้บริการแพลตฟอร์มอยู่ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วอย่างไม่มีเงื่อนไขท่านไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

 1. บทบัญญัติทั่วไป

หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ตกเป็นโมฆะไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใดให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการหลักซึ่งยังสามารถใช้บังคับได้ต่อไป

ท่านต้องไม่มอบหมาย ให้สิทธิการใช้งานต่อหรือโอนสิทธิใดๆของท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้แก่ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมอบหมายหรือโอนสิทธิของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในเวลาใดๆให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมใดๆจากท่านก่อนล่วงหน้า

การไม่ดำเนินการหรือความล่าช้าในการบังคับใช้สิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ให้ถือเป็นการสละสิทธิดังกล่าวและการบังคับใช้สิทธิหรือการเยียวยาเพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือบางส่วนไม่เป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย บรรดาข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

 1. ติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตลอดจนต้องการส่งข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับแพลตฟอร์มท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ที่อยู่:         บริษัท เอ็ดดูเวชั่น จำกัด

“99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทร:           063-879-1545

 

ปรับปรุงล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2566